Regulamin sprzedaży ebooków - Artur Topolski

Regulamin sprzedaży ebooków

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z EBOOKAMI
ARTUR TOPOLSKI.PL

I. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  b) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  c) Klient – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, która korzysta z Sklepu.
  d) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r..
  e) PDF – (ang. portable document format) format pliku przystosowany do odczytu na urządzeniach np. komputer, tablet, smartphone wyposażonych w oprogramowanie do odczytu np. Adobe Reader.
  f) Plik- – treść cyfrowa dostarczana na nośniku niematerialnym, przeznaczona do odczytu za pomocą Urządzenia Elektronicznego w formacie PDF, w postaci e-booków.
  g) Produkt – plik, stanowiący treść cyfrową w postaci e-booków, będący przedmiotem zamówienia w sklepie.
  h) Regulamin – niniejszy dokument.
  i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  j) Urządzenie Elektroniczne – urządzenie przeznaczone do pobierania i odczytu Plików (np. komputer osobisty, tablet, smartphone, e-czytnik), pozwalające na obsługę formatu pdf).
  k) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  l) Sprzedawca- ARTUR TOPOLSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, NIP: 6772411226, REGON: 366016262, adres poczty elektronicznej: kontakt@arturtopolski.pl, numer telefonu: 783075310.
  m) Treść cyfrowa- dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
  n) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

II. Warunki świadczenia usług

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia i sprzedaży usług drogą elektroniczną prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronie www.arturtopolski.pl .
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.arturtopolski.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.
 5. Korzystanie z Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, w tym posiadanie urządzenia elektronicznego do odczytu plików w formacie PDF oraz aktywny adres e-mail.
 6. W przypadku oferowania wymienionych produktów, Sprzedawca informuje na kartach produktów oraz na innych stronach informacyjnych sklepu o funkcjonalności produktów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Ponadto Sprzedawca informuje o mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony, jak również o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności produktów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych.
 7. Klient zobowiązany jest do:
  a) podawania przy zamówieniu w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania.
  b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów;
  c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

III. Umowa sprzedaży/Zamówienia

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuję za pomocą Formularza Zamówień.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze założenie przez Klienta Zamówienia i wypełnienie formularza Rejestracji.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wyświetlenie stosownej wiadomości na stronie Sklepu Internetowego o złożeniu Zamówienia – i z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Dodatkowo Sprzedawca przesyła na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego z ebookami, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3.Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego z ebookami.

IV. Ceny i płatności

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o ebookach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena ebooka uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 3. Cena ebooka nie zawiera kosztów płatności.
 4. Cena ebooka uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych ebooków po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  a) Mikropłatności – płatności elektroniczne w tym szybkie przelewy online, płatności kartami płatniczymi w tym kartami Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic. Aktualne sposoby płatności dostępne są również w trakcie składania zamówienia.
 6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi w tym szybkimi przelewami online i kartami płatniczymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów Obsługujących Mikropłatności. Obsługę Mikropłatności prowadzą: PayPal i PayU.
 7. W celu skorzystania z Mikropłatności, Sprzedawca będzie przekazywał do serwisów Obsługujących Mikropłatności o których mowa powyżej następujące dane osobowe Klientów, niezbędne do skorzystania z Mikropłatności: adres IP, adres e-mail, imię, nazwisko, kod kraju, nazwa (firma) przedsiębiorcy, numer NIP. W zakresie skorzystania z Mikropłatności serwisy Obsługujące Mikropłatności o których mowa powyżej są niezależnymi od Sprzedawcy administratorami danych osobowych Klientów przekazanych przez Sprzedawcę w rozumieniu RODO.
 8. Klient dokonując płatności elektronicznej zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 9. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Klient w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie. Zamówienia złożone i opłacone przed dokonaniem zmiany ceny, będą realizowane w cenie z dnia złożenia zamówienia.
 11. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy faktury w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Sposoby i termin dostarczenia produktów

 1. Sprzedawca w terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej indywidualny adres strony internetowej, z której Klient będzie miał możliwość pobrania egzemplarza zamówionego Ebooka.
 2. Pobranie Ebooka przez Klienta winno nastąpić w terminie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej ze wskazanym adresem do pobrania. Po tym czasie przesłany adres strony internetowej przestaje być aktywny i Klient bezpowrotnie traci możliwość pobrania Ebooka.
 3. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na znajdujący w otrzymanej wiadomości elektronicznej adres strony internetowej. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF. W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, Klient otrzyma wiadomości elektroniczne z adresami stron internetowych dla każdego z zamówionych Ebooków.
 4. Zaleca się niezwłoczne zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków, a Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci w czasie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej z adresem do pobrania Ebooków.

VI. Zasady korzystania z e-booków

 1. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  a) rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
  b) zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 3. Udostępnianie Ebooków przez Klienta osobom trzecim w jakiejkolwiek formie – zdigitalizowanej, czy papierowej – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone, a wszelkie przypadki udostępnienia Ebooków bez wyraźnej zgody Sprzedawcy będą zgłaszane stosownym organom.

VII. Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@arturtopolski.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sadowa 9a, 32-020 Wieliczka.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę. Formularz odstąpieni od umowy znajduje się w zakładce https://arturtopolski.pl/odstapienie-od-umowy/
 3. Klient może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 4. Sprzedawca po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej konsumenta.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez konsumenta tytułem zapłaty w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wskaże inny sposób.
 7. Zrzekliśmy się prawa braku odstąpienia od umowy od momentu dostarczenia do Klienta produktu cyfrowego. U nas możesz odstąpić do 14-dni od otrzymania produktu cyfrowego bez podania przyczyny.

VIII. Tryb reklamacyjny

 1. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w szczególności w przepisach Ustawy o prawach konsumenta oraz poniżej.
 2. Klient -Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jego otrzymania.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza https://arturtopolski.pl/reklamacje/ lub na adres mailowy kontakt@arturtopolski.pl .
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  a) oznaczenie Klienta zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail)
  b) wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji,
  c) wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy.
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany w miejsce naprawy lub naprawy w miejsce wymiany, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu.
 7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, jeżeli zarówno naprawa jak i wymiana Produktu będzie niemożliwa lub wiązać się będzie z nadmiernymi kosztami dla Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 7 poniżej.
 8. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu lub odstąpieniu od umowy, gdy:
  1) Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany albo nie doprowadził Produktu do zgodności w rozsądnym czasie od chwili złożenia reklamacji oraz bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  2) mimo naprawy lub wymiany Produkt nadal pozostaje niezgodny z umową;
  3) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe
  obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.
 9. Klient może odstąpić od umowy tylko w przypadku, gdy niezgodność Produktu z umową jest istotna po czasie 14 dni.
 10. Jeżeli Sprzedawca uzna żądanie Klienta to:
  a) w przypadku żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z umową – Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili otrzymania żądania i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  b) w przypadku odstąpienia od umowy – Sprzedawca zwraca Klientowi cenę za zakupiony Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania;
  c) w przypadku obniżenia ceny – Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę należną z tytułu obniżenia ceny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do następujących przykładowych możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
 4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca, jako Administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz w zgodnie z Polityką Prywatności. Szczegóły w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej www.arturtopolski.pl .
 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO).
 3. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza jako Administrator danych osobowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w https://arturtopolski.pl/polityka-prywatnosci/
 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies, w ramach których może dochodzić do przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w https://arturtopolski.pl/polityka-plikow-cookie/
 5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach profilu na portalu społecznościowym, powiązanym z Serwisem Internetowym, można znaleźć w https://arturtopolski.pl/polityka-prywatnosci-portale/

XI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.