Regulamin sprzedaży ebooków - Artur Topolski

Regulamin sprzedaży ebooków

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z EBOOKAMI Z DNIA 15.07.2022 R.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 3. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 5. ZASADY KORZYSTANIA Z EBOOKÓW
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy z ebookami dostępny pod adresem internetowym www.arturtopolski.pl prowadzony jest przez ARTURA TOPOLSKIEGO przedsiębiorcę, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, działający pod firmą: ARTUR TOPOLSKI z siedzibą przy ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, NIP: 6772411226, REGON: 366016262, adres poczty elektronicznej: kontakt@arturtopolski.pl, numer telefonu: 783075310;
  1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego z ebookami (z wyjątkiem Rozdziału 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca (dalej też „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są w celach i  zakresie wskazanym w Polityce Prywatności oraz w Rozdziale 5 Regulaminu.
  1. Definicje:
   1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym z ebookami umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie ebooka do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu  płatności.
   1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (KONSUMENT); osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (PRZEDSIĘBIORCA), która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   1. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
   1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
   1. Ebook – dostępny w Sklepie Internetowym z ebookami rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   1. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dostępny w Sklepie Internetowym z ebookami w zakładce „Polityka Prywatności”  dokument w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Sprzedawcę (dalej też „Administrator”) danych osobowych i ich ochronę przez Administratora w związku z prowadzonym Sklepem Internetowym.
   1. SKLEP INTERNETOWY Z EBOOKAMI – Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.arturtopolski.pl należący do Sprzedawcy.
  1. SPRZEDAWCA – ARTURA TOPOLSKIEGO przedsiębiorcę, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, działający pod firmą: ARTUR TOPOLSKI z siedzibą przy ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, NIP: 6772411226, REGON: 366016262, adres poczty elektronicznej: kontakt@arturtopolski.pl, numer telefonu: 783075310.
   1. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży ebooka zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   1. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o ebookach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  • Cena ebooka uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
  • Cena ebooka nie zawiera kosztów płatności.
  • Cena ebooka uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych ebooków po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  • Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
   • W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
   • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wyświetlenie stosownej wiadomości na stronie Sklepu Internetowego o złożeniu Zamówienia – i z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Dodatkowo Sprzedawca przesyła na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego z ebookami, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.5.2., (3) wyświetlenie wiadomości, o której mowa w pkt. 2.5.2, a także poprzez. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego z ebookami.
 • SPOSOBY PŁATNOŚCI
  • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   • Mikropłatności – płatności elektroniczne w tym szybkie przelewy online, płatności kartami płatniczymi w tym kartami Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic. Aktualne sposoby płatności dostępne są również w trakcie składania zamówienia.
  • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi w tym szybkimi przelewami online i kartami płatniczymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów Obsługujących Mikropłatności o których mowa w pkt. 4.3.
  • Obsługę Mikropłatności prowadzą:
   • PayPal
   • PayU
  • W celu skorzystania z Mikropłatności, Sprzedawca będzie przekazywał do serwisów Obsługujących Mikropłatności o których mowa w pkt. 3.3. następujące dane osobowe Klientów, niezbędne do skorzystania z Mikropłatności: adres IP, adres e-mail, imię, nazwisko, kod kraju, nazwa (firma) przedsiębiorcy, numer NIP. W zakresie skorzystania z Mikropłatności serwisy Obsługujące Mikropłatności o których mowa w pkt. 3.3. są niezależnymi od Sprzedawcy administratorami danych osobowych Klientów przekazanych przez Sprzedawcę w rozumieniu RODO.
  • Dane osobowe Klientów przekazane przez Sprzedawcę do serwisów Obsługujących Mikropłatności o których mowa w pkt. 3.3. będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami RODO.
  • Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy faktury w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Podanie danych Klienta w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym z ebookami jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy Sprzedaży i jej wykonanie przez Sprzedającego, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.
  • W celu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego z ebookami niezbędne jest (1) skorzystanie z Formularza Zamówień (2) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wraz z (3) wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę oraz (4) wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (5) zaakceptowanie Regulaminu.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w szczególności: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.) oraz RODO.
  • Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Sklepu Internetowego z ebookami mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę w następujących celach: (1) realizacji Zamówień składanych przez Klientów oraz Umów Sprzedaży, w tym podmiotom obsługującym systemy Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), (2) ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Sklepu internetowego z ebookami, (3) w celach podatkowych.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) podmiotom obsługującym system Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta),  (2) urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy Sprzedaży.
  • Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Klienta,  (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta w tym nie posiadającego Konta; (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.
  • Dane Klientów Sklepu Internetowego z ebookami mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres e-mail: kontakt@arturtopolski.pl
  • Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu Internetowego z ebookami oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.
  • Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Sklepu Internetowego z ebookami jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta.
  • Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy Sprzedaży.
  • Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep Internetowy, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).
 • ZASADY KORZYSTANIA Z EBOOKÓW
  • W terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej indywidualny adres strony internetowej, z której Klient będzie miał możliwość pobrania egzemplarza zamówionego Ebooka.
  • Pobranie Ebooka przez Klienta winno nastąpić w terminie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej ze wskazanym adresem do pobrania. Po tym czasie przesłany adres strony internetowej przestaje być aktywny i Klient bezpowrotnie traci możliwość pobrania Ebooka.
  • W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na znajdujący w otrzymanej wiadomości elektronicznej adres strony internetowej. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF.
  • W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, Klient otrzyma wiadomości elektroniczne z adresami stron internetowych dla każdego z zamówionych Ebooków.
  • Zaleca się niezwłoczne zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków, a Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci w czasie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej z adresem do pobrania Ebooków.
  • Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
   • rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
   • zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
  • Udostępnianie Ebooków przez Klienta osobom trzecim w jakiejkolwiek formie – zdigitalizowanej, czy papierowej – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone, a wszelkie przypadki udostępnienia Ebooków bez wyraźnej zgody Sprzedawcy będą zgłaszane stosownym organom.
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • Reklamacje z tytułu niezgodności ebooka z Umową Sprzedaży:
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa ebooka w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności z Umową Sprzedaży są określone w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
  • Zawiadomienia o niezgodności ebooka i z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@arturtopolski.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sadowa 9a, 32-020 Wieliczka.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
   • Jeżeli ebook ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni ebooka na wolny od wad albo wadę usunie.
   • Konsument może żądać usunięcia wady ebooka na wolny od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie ebooka do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
   • W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.
   • Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności ebooka z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania.
   • Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   • Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  • Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@arturtopolski.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sadowa 9a, 32-020 Wieliczka.
  • Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę. Formularz odstąpieni od umowy znajduje się w zakładce „Zwroty”.
  • W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  • Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez konsumenta tytułem zapłaty w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wskaże inny sposób.
  • Termin (14 dni) czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia odbioru ebooka przez konsumenta.
  • Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej konsumenta.
  • Odstąpienie od umowy jest niemożliwe w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014. poz. 827 z późn. zm.) (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  • Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.
  • Przepisy dotyczące rękojmi w zakresie obowiązującym Konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego zdanie drugie, stosuje się do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu Cywilnego dotyczących Klienta nie stosuje się do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy z ebookamii zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  • Zmiana Regulaminu:
   • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: (1) zmiany przepisów prawa; (2) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
   • Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
   • Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego z ebookami przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
   • W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.); RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.
   • Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (1) w Polsce przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” – > „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”, (2) w Unii Europejskiej za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   • Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.