Regulamin - Artur Topolski

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

ARTURTOPOLSKI.PL

I. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, która korzysta z Serwisu;

b) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

c) Okres Korzystania – okres, w którym Usługa jest świadczona Klientowi przez Usługodawcę, na podstawie Umowy zawartej z Klientem.

d) Regulamin – niniejszy dokument;

e) Umowa – zawierana przez Klienta i Usługodawcę na czas równy Okresowi Korzystania, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę wybranej Usługi bądź Usług;

f) Usługodawca- ARTUR TOPOLSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, NIP: 6772411226, REGON: 366016262, adres poczty elektronicznej: kontakt@arturtopolski.pl, numer telefonu: 783075310.

g) Produkt – usługa w zakresie tematyki dietetycznej, będąca przedmiotem zamówienia w serwisie.

h) Usługa – świadczenie Usługodawcy, mające charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;

i) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

j) Wymagania techniczne – minimalne wymagania, których są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca, tj.: (1) komputer/laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do; (2) poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript ; (5)  aktywny adres e-mail;

k) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

II. Warunki świadczenia usług

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia i sprzedaży usług drogą elektroniczną prowadzonej za pośrednictwem Serwisu Internetowego na stronie www.arturtopolski.pl  .  
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.arturtopolski.pl  w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.
 5. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest do:

a) podawania przy zamówieniu w ramach Serwisu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania.

b) korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy, Serwisu Internetowego i innych Klientów;

c) korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu czy warunków Promocji.

III. Postanowienia ogólne

1. Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi subiektywny zbiór informacji zebranych z różnych źródeł. Zawarte w serwisie treści oraz sposób ich przekazania, nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy medycznej, doradztwa medycznego lub doradztwa dietetyczno/żywieniowego, bądź innego doradztwa. Zawarte w serwisie interpretacje, porady, dane i innego rodzaju informacje nie powinny stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji medycznych i żywieniowych.

2. Usługodawca oświadcza, iż współpracuje z profesjonalnymi dietetykami i dietetykami klinicznymi, którzy są odpowiedzialni za sporządzanie diet dla klientów. Współpracujący z Usługodawcą dietetycy są magistrami dietetyki lub mają licencjat dietetyki (nasz zespół oraz dyplomy pracowników możesz znaleźć klikając tutaj).

3. Sporządzanie diety przez dietetyków współpracujących z Usługodawcą dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Kliencie. Serwis nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, w szczególności nie posiada danych dotyczących:

a) alergii Klienta,

b) nieprzyswajania przez Klienta określonych produktów,

c) zaleceń lekarskich co do niespożywania przez Klienta określonych produktów,

d) schorzeń lub urazów Klienta,

4. Przed rozpoczęciem stosowania diety należy skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania przez konkretnego Klienta.

5. Wielość czynników wpływających na proces odchudzania powoduje, że serwis nie daje gwarancji, że stosowanie sformułowanej diety przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowania diety i skonsultować się z lekarzem.

6. Efekty stosowania diety przez różnych Klientów mogą się różnić.

7. Dieta sporządzone w serwisie nie są przeznaczone dla kobiet ciężarnych oraz osób chorujących na cukrzycę typu 1 oraz osób, które są leczone onkologicznie lub z niewydolnościami nerek.

8. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub dietetyka w gabinecie.

9. Klient przyjmuje do wiadomości, iż powinien samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.

10. Stosowanie zalecanej diety w postaci zakupionego produktu jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność. Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek programu dietetycznego, należy zasięgnąć porady lekarza i wykonać badania niezbędne do oceny stanu zdrowia.

IV. Umowa

 1. Serwis prowadzi sprzedaż produktów dla Klientów w postaci dostępu do określonych usług.
 2. Informacje prezentowane na stronie Serwisu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Usługodawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie Internetowym.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta. 
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust.6.
 8. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.     
 9. Zamówienia można składać 24h na dobę. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 10. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. W zakresie akcji promocyjnych obowiązuje regulamin akcji promocyjnych lub danej akcji promocyjnej wraz z przedmiotowym regulaminem.

V. Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące metody płatności za zamówione produkty:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

2. Klient dokonując płatności elektronicznej zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.

3. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Klient w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

4. Szczegóły co do operatorów płatności widnieją na stronie.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie. Zamówienia złożone i opłacone przed dokonaniem zmiany ceny, będą realizowane w cenie z dnia złożenia zamówienia.

VI. Sposoby i termin dostarczenia produktów

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 a) Przesyłka elektroniczna na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej – dieta oraz materiały cyfrowe wysyłane są w pliku pdf.

2. Termin dostarczenia Produktów do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy.

3. Usługę uważa się za dostarczoną:

a) w przypadku Usługi stanowiącej usługę cyfrową – w chwili, gdy Klient uzyska dostęp do Produktu;

b) w przypadku Usługi stanowiącej treść cyfrową – w chwili, gdy Usługa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Usługi lub pobranie Usługi, zostały udostępnione Klientowi.

4. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Usługi, Klient wzywa go do jej dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Usługi niezwłocznie od otrzymania wezwania lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Usługodawcę i Klienta terminie, Klient może odstąpić od Umowy.

5. Klient może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Usługi, jeżeli:

a) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Usługodawca nie dostarczy Usługi, lub

b) Klient i Usługodawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Klienta, a Usługodawca nie dostarczył jej w tym terminie.

VII. Prawo do odstąpienia od Umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą w Serwisie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może przybrać dowolną treść pod warunkiem, że będzie jednoznacznie wskazywać wolę odstąpienia od Umowy przez Klienta. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza dostępnego w formie załącznika nr 1 do umowy na adres e-mail: kontakt@arturtopolski.pl lub adres Usługodawcy.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne od chwili doręczenia Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. W razie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.

5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient powinien powstrzymać się od korzystania z Usług i udostępniania ich osobom trzecim.

8. Zrzekliśmy się prawa braku odstąpienia od umowy od momentu dostarczenia do Klienta usług bądź produktu cyfrowego. U nas możesz odstąpić do 14-dni od otrzymania usługi lub produktu cyfrowego bez podania przyczyny.

VIII. Tryb reklamacyjny

1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę zobowiązań wynikających z Umowy, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.

2. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie uchybia to zobowiązaniom Usługodawcy związanym z odpowiedzialnością za zgodność Usługi z Umową.

3. Reklamacje co do wszelkich usług świadczonych przez Usługodawcę oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza https://arturtopolski.pl/reklamacje/.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

a) oznaczenie Klienta zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail)

b) wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji,

c) wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy.

5. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie uchybia to zobowiązaniom Usługodawcy związanym z odpowiedzialnością za zgodność Usługi z Umową.

6. Jeżeli Usługodawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust.5, uważa się, że uznał reklamację.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na trwałym nośniku.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. W sytuacji, gdy w następstwie reklamacji złożonej przez konsumenta spór nie został rozwiązany, Usługodawca każdorazowo podejmuje decyzję o zgodzie na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich lub o odmowie udziału w takim postępowaniu i przekazuje ją konsumentowi. Jeśli Usługodawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. Ograniczenie dostępu do usług

1. Usługodawca ma prawo do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Usług w przypadku, gdy Klient nie odpowiada na wezwania Usługodawcy do zaniechania wykrytych naruszeń Regulaminu, szczegółowych warunków promocji w wyznaczonym terminie, polegających w szczególności na:

a) wykorzystywaniu Usług do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem, na szkodę Usługodawcy lub osób trzecich,

b) wykorzystywaniu Usług sprzecznie z postanowieniami Regulaminu, szczegółowych warunków promocji,

c) utrudnianiu lub uniemożliwianiu innym Klientom korzystania z Usług, w tym poprzez ingerencję w zawartość oferowanych Usług,

2. Usługodawca zastrzega, iż mogą wystąpić krótkotrwałe, przerwy w możliwości dostępu do Usług, spowodowane pracami technicznymi.  

XI. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

 1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, wojną, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 5 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.
 2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.
 3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza jako Administrator danych osobowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w https://arturtopolski.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies, w ramach których może dochodzić do przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w https://arturtopolski.pl/polityka-plikow-cookie/
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach profilu na portalu społecznościowym, powiązanym z Serwisem Internetowym, można znaleźć w https://arturtopolski.pl/polityka-prywatnosci-portale/

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 6. Zgodnie z prawem przy sprzedaży usług online/produktów cyfrowych online paragon nie jest wysyłany do klienta na adres, natomiast jest dostępny do odbioru w naszej siedzibie po płatności za zamówienie (odbiór nie jest obowiązkowy). Nasza siedziba mieści się w Wieliczce przy ul. Sadowej 9a. Przed chęcią odbioru paragonu proszę o maila na kontakt@arturtopolski.pl w celu ustalenia pory – biuro jest otwarte w różnych godzinach z racji pracy zdalnej (podstawa prawna wyrok sądu III SA/Wa 2043/18).

O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.