Regulamin - Artur Topolski

Regulamin

§ 1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ARTURTOPOLSKI.PL

I. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, która korzysta z Serwisu;

b) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

c) Okres Korzystania – okres, w którym Usługa jest świadczona Klientowi przez Usługodawcę, na podstawie Umowy zawartej z Klientem.

d) Regulamin – niniejszy dokument;

e) Umowa – zawierana przez Klienta i Usługodawcę na czas równy Okresowi Korzystania, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę wybranej Usługi bądź Usług;

f) Usługodawca- ARTUR TOPOLSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, NIP: 6772411226, REGON: 366016262, adres poczty elektronicznej: kontakt@arturtopolski.pl, numer telefonu: 783075310.

g) Produkt – usługa w zakresie tematyki dietetycznej, będąca przedmiotem zamówienia w serwisie. W tym przypadku jest to indywidualnie wykonanie diety dla Klienta zgodnie z wypełnionym przez niego formularzem podczas składania zamówienia. Dieta składa się z 28 lub 35 przepisów w zależności czy wybierze się 4 czy 5 posiłków dziennie (28 przepisów dla diety z 4 posiłkami dziennie oraz 35 przepisów dla diety z 5 posiłkami dziennie). Wysyłka jest na maila w formacie pdf.

h) Usługa – świadczenia Usługodawcy, mające charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;

i) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

j) Wymagania techniczne – minimalne wymagania, których są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca, tj.: (1) komputer/laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do; (2) poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript ; (5)  aktywny adres e-mail;

k) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

m) Dieta — dostępna w Serwisie płatna usługa będąca jadłospisem składającym się z 28 lub 35 przepisów (zwana również jako 7 zestawów) w zależności czy wybierze się 4 czy 5 posiłków dziennie (28 przepisów dla diety z 4 posiłkami dziennie oraz 35 przepisów dla diety z 5 posiłkami dziennie) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą. Wysyłka jest na maila w formacie pdf.;

n) Towar cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, którą może nabyć Klient, w szczególności książka elektroniczna (ebook), nagranie audio, nagranie audiowizualne, grafika, voucher;

o) Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

p) Dane osobowe – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO.

r) Serwis internetowy – strona internetowa umieszczona pod adresem arturtopolski.pl, przy wykorzystaniu której Usługodawca świadczy Usługi.

II. Warunki świadczenia usług

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia i sprzedaży usług drogą elektroniczną prowadzonej za pośrednictwem Serwisu Internetowego na stronie www.arturtopolski.pl  .  

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.arturtopolski.pl  w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.

5. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest do:

a) podawania przy zamówieniu w ramach Serwisu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania.

b) korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy, Serwisu Internetowego i innych Klientów;

c) korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu czy warunków Promocji.

8. Opracowane przez Usługodawcę, w ramach świadczenia usług, treści i materiały mają charakter indywidualny, stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej ww. ustawą. W szczególności, zabronione jest przez Klienta wykorzystywanie treści planów posiłków i suplementacji, diet, przepisów oraz pozostałych materiałów dostarczanych przez Usługodawcę w ramach oferowanych usług do własnej działalności zawodowej, w tym działalności o charakterze konkurencyjnym lub dalsze ich odsprzedawanie, rozpowszechnianie czy publikowanie.

9. Ceny Usług dostępnych na stronie internetowej Usługodawcy są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).

10. Usługi świadczone będą w języku polskim. Język polski jest również językiem właściwym dla Regulaminu, Umowy oraz składanych oświadczeń.

11. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia zamówienia i utworzenia konta.

12. Akceptując Regulamin, Klienta zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przy użyciu Serwisu internetowego na czas trwania wykupionej Usługi i w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

13. Korzystanie z Serwisu internetowego z użyciem fałszywych danych lub podszywanie się pod osobę trzecią jest prawnie zabronione, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

14. Korzystanie z Serwisu internetowego:

1) jest możliwe po udzieleniu wszystkich niezbędnych zgód, oznaczonych jako niezbędne, dla korzystania z Serwisu. Brak udzielenia ww. zgód uniemożliwia korzystanie z Serwisu internetowego lub Usług przez niego oferowanych.

2) oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Klienta. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Klient zapoznał się z jego treścią, rozumie ją i będzie go stosował. Ponadto oznacza, że Klient zobowiązuje się przekazywać wyłącznie prawdziwe dane osobowe i informacje, jak również, że zobowiązuje się uiścić wymagane wynagrodzenie za korzystanie z Usług.

III. Postanowienia ogólne

1. Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi subiektywny zbiór informacji zebranych z różnych źródeł. Zawarte w serwisie treści oraz sposób ich przekazania, nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy medycznej, doradztwa medycznego lub doradztwa dietetyczno/żywieniowego, bądź innego doradztwa. Zawarte w serwisie interpretacje, porady, dane i innego rodzaju informacje nie powinny stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji medycznych i żywieniowych.

2. Usługodawca oświadcza, iż współpracuje z profesjonalnymi dietetykami i dietetykami klinicznymi, którzy są odpowiedzialni za sporządzanie diet dla klientów. Współpracujący z Usługodawcą dietetycy są magistrami dietetyki lub mają licencjat dietetyki (nasz zespół oraz dyplomy pracowników możesz znaleźć klikając tutaj).

3. Sporządzanie diety przez dietetyków współpracujących z Usługodawcą dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Kliencie. Serwis nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, w szczególności nie posiada danych dotyczących:

a) alergii Klienta,

b) nieprzyswajania przez Klienta określonych produktów,

c) zaleceń lekarskich co do niespożywania przez Klienta określonych produktów,

d) schorzeń lub urazów Klienta,

4. Przed rozpoczęciem stosowania diety należy skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania przez konkretnego Klienta.

5. Wielość czynników wpływających na proces odchudzania powoduje, że serwis nie daje gwarancji, że stosowanie sformułowanej diety przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowania diety i skonsultować się z lekarzem.

6. Efekty stosowania diety przez różnych Klientów mogą się różnić.

7. Dieta sporządzone w serwisie nie są przeznaczone dla kobiet ciężarnych oraz osób chorujących na cukrzycę typu 1 oraz osób, które są leczone onkologicznie lub z niewydolnościami nerek. Ponadto nie wykonujemy diet osobom, które mają: stomię, chorobę Leśniowskiego-Crohna, stwardnienie rozsiane (sm), hipoglikemię reaktywną, zbyt duża ilość wykluczeń pokarmowych w wyniku których nie możemy zbilansować diety w odpowiednie wartości mikro oraz makroelementy, a ponadto nie wykonujemy diet osobom, które miały resekcję żołądka lub przytarczyc.

8. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub dietetyka w gabinecie.

9. Klient przyjmuje do wiadomości, iż powinien samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.

10. Stosowanie zalecanej diety w postaci zakupionego produktu jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność. Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek programu dietetycznego, należy zasięgnąć porady lekarza i wykonać badania niezbędne do oceny stanu zdrowia.

11. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z Serwisu internetowego niezbędne jest łącznie:

a. połączenie z siecią Internet;

b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

d. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

12. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Serwisu internetowego  obciążają Klienta w ramach obowiązującej go taryfy zgodnie z umową, jaką Klient zawarł ze swoim operatorem telekomunikacyjnym lub dostawcą usług internetowych. W tym zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat, jakie zostaną naliczone z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do działania, funkcjonowania i korzystania z Serwisu.

13. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania ww. zabezpieczeń, korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.  

IV. Umowa

 1. Serwis prowadzi sprzedaż produktów dla Klientów w postaci dostępu do określonych usług.
 2. Informacje prezentowane na stronie Serwisu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Usługodawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie Internetowym.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta. 
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust.6.
 8. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.     
 9. Zamówienia można składać 24h na dobę. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 10. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. W zakresie akcji promocyjnych obowiązuje regulamin akcji promocyjnych lub danej akcji promocyjnej wraz z przedmiotowym regulaminem.

V. Dostarczanie i uprawnienia Użytkowników związane z brakiem dostarczenia Towarów lub Usług cyfrowych

1. Usługodawca uznaje Usługi za dostarczone w przypadku:

a) Towaru cyfrowego, w chwili, gdy Klient lub wybrane przez niego urządzenie, ma zapewniony do niego dostęp lub jego pobranie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

b) Usługi cyfrowej w chwili, gdy Użytkownik lub wybrane przez niego urządzenie, uzyskał do niej dostęp.

2. W zakresie poniższego paragrafu „Usługi” są rozumiane wyłącznie poprzez usługi Usługodawcy stanowiące Towary Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe w znaczeniu Ustawy o prawach konsumenta.

3. Jeżeli  Usługodawca nie dostarczył Usługi (w całości lub w części) Klient  po uprzednim wezwaniu Usługodawcy do dostarczenia ma prawo do odstąpienia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy przedmiotowych usług wówczas niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie Klient może odstąpić od Umowy.

4. Klient  ma również prawo do odstąpienia bez uprzedniego wezwania do ich dostarczenia, jeżeli:

a) z oświadczenia Usługodawcy wynika, że dany Towar cyfrowy ub Usługa cyfrowa nie zostanie dostarczona lub

b) z okoliczności zawarcia umowy o Towary cyfrowe lub Usługi cyfrowe wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia tych towarów lub usług miał istotne znaczenie dla Klienta, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

5. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli przedmiotem Umowy jest dostarczanie Towaru cyfrowego za pośrednictwem materialnego nośnika.

VI. Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące metody płatności za zamówione produkty:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

2. Klient dokonując płatności elektronicznej zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.

3. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Klient w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

4. Szczegóły co do operatorów płatności widnieją na stronie.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie. Zamówienia złożone i opłacone przed dokonaniem zmiany ceny, będą realizowane w cenie z dnia złożenia zamówienia.

VII. Sposoby i termin dostarczenia produktów

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 a) Przesyłka elektroniczna na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej – dieta oraz materiały cyfrowe wysyłane są w pliku pdf.

2. Termin dostarczenia Produktów do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy.

3. Usługę uważa się za dostarczoną:

a) w przypadku Usługi stanowiącej usługę cyfrową – w chwili, gdy Klient uzyska dostęp do Produktu;

b) w przypadku Usługi stanowiącej treść cyfrową – w chwili, gdy Usługa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Usługi lub pobranie Usługi, zostały udostępnione Klientowi.

4. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Usługi, Klient wzywa go do jej dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Usługi niezwłocznie od otrzymania wezwania lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Usługodawcę i Klienta terminie, Klient może odstąpić od Umowy.

5. Klient może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Usługi, jeżeli:

a) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Usługodawca nie dostarczy Usługi, lub

b) Klient i Usługodawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Klienta, a Usługodawca nie dostarczył jej w tym terminie.

VIII. Dodatki do diety

Do każdego pakietu wchodzi plan żywieniowy – 28 lub 35 przepisów w zależności czy wybierze się 4 czy 5 posiłków dziennie oraz poniże dodatki zgodnie z danym pakietem.

1. Pakiet testowy (cena 39 zł) – składa się z następujących dodatków:

1.1 gwarancję najniższej ceny lub zwrot różnicy między ceną diety, a tańszą Dietą o tym samym zakresie dostępną w obrocie prawnym;

1.1.1 Jeśli Klient znajdzie tańszy pakiet Diet o tym samym zakresie dostępny w obrocie prawnym na rynku konkurencyjnym to otrzyma zwrot nadpłaty (różnicy w cenie). W tym celu należy przesłać wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@arturtopolski.pl, wskazując tańszą dostępną Dietę o tym samym zakresie.

1.2 Kontakt z dietetykiem przez 7 dni.

1.2.1. W ramach tego dodatku można skorzystać z konsultacji z dietetykiem.

1.2.2. Można skorzystać z usługi kontakt z dietetykiem tylko w pierwszych 7 dniach od otrzymania Diety.

1.2.3. Konsultacja odbywa się za pomocą korespondencji mailowej.

1.2.4. Aby skorzystać z kontaktu należy wysłać do nas wiadomość poprzez link, który umieszczony jest w mailu – w tym, którym klient otrzymał pierwszą dietę.

1.3 Przepisy na domowe słodycze (przepisy na domowe słodycze, które możesz jeść na diecie).

1.3.1. Poradnik z przepisami na domowe słodycze (ebook) jest wysyłany na maila w formie pdf.

1.4 Przepisy na domowe koktajle odżywiające organizm (wzmacniają włosy oraz paznokcie) w czasie odchudzania (ebook – wysyłka na maila).

1.4.1. Wszystkie materiały (ebooki) wysyłane są na maila w formie pdf.

1.5 Jednorazowa dieta dla partnera.

1.5.1. Dieta dla partnera jest jednorazowa w obrębie jednego zakupu diety w tym pakiecie.

1.5.2. Partner otrzyma dietę – 28 lub 35 przepisów w zależności czy wybierze się 4 czy 5 posiłków dziennie (dla 4 posiłków dziennie będzie to 28 przepisów, a dla 5 posiłków dziennie będzie to 35 przepisów).

1.5.3. Partner musi mieć przynajmniej 18 lat.

1.5.4. Partner nie może być chory na: cukrzycę typu 1, a także nie może być leczony onkologicznie lub z niewydolnościami nerek. Ponadto dieta dla partnera nie może być dla kobiet ciężarnych oraz dla osób, które są leczone onkologicznie lub z niewydolnościami nerek. Ponadto nie wykonujemy diet osobom, które mają: stomię, chorobę Leśniowskiego-Crohna, stwardnienie rozsiane (sm), hipoglikemię reaktywną, zbyt duża ilość wykluczeń pokarmowych w wyniku których nie możemy zbilansować diety w odpowiednie wartości mikro oraz makroelementy, a ponadto nie wykonujemy diet osobom, które miały resekcję żołądka lub przytarczyc.

1.6 Książka elektroniczna (wysyłka na maila) przepisy z niskim IG cz. 2 (dokładnie ta sama co jest w moim sklepie pod linkiem: https://arturtopolski.pl/przepisy-z-niskim-ig-cz-2/).

1.6.1. Ebook wysyłany jest na maila w formie pdf.

2. Pakiet podstawowy (cena 69 zł) – składa się z następujących dodatków:

2.1 gwarancję najniższej ceny lub zwrot różnicy między ceną diety, a tańszą Dietą o tym samym zakresie dostępną w obrocie prawnym;

2.1.1 Jeśli Klient znajdzie tańszy pakiet Diet o tym samym zakresie dostępny w obrocie prawnym na rynku konkurencyjnym to otrzyma zwrot nadpłaty (różnicy w cenie). W tym celu należy przesłać wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@arturtopolski.pl, wskazując tańszą dostępną Dietę o tym samym zakresie.

2.2 kontakt z dietetykiem przez 60 dni.

2.2.1. W ramach tego dodatku można skorzystać z konsultacji z dietetykiem.

2.2.2. Można skorzystać z usługi kontakt z dietetykiem tylko w pierwszych 60 dniach od otrzymania Diety.

2.2.3. Konsultacja odbywa się za pomocą korespondencji mailowej.

2.2.4. Aby skorzystać z kontaktu należy wysłać do nas wiadomość poprzez link, który umieszczony jest w mailu – w tym, którym klient otrzymał pierwszą dietę.

2.3 Przepisy na domowe słodycze (przepisy na domowe słodycze, które możesz jeść na diecie).

2.3.1. Poradnik z przepisami na domowe słodycze (ebook) jest wysyłany na maila w formie pdf.

2.4 Przepisy na domowe koktajle odżywiające organizm (wzmacniają włosy oraz paznokcie) w czasie odchudzania (ebook – wysyłka na maila).

2.4.1. Wszystkie materiały (ebooki) wysyłane są na maila w formie pdf.

2.5 Jednorazowa dieta dla partnera.

2.5.1. Dieta dla partnera jest jednorazowa w obrębie jednego zakupu diety w tym pakiecie.

2.5.2. Partner otrzyma dietę – 28 lub 35 przepisów w zależności czy wybierze się 4 czy 5 posiłków dziennie (dla 4 posiłków dziennie będzie to 28 przepisów, a dla 5 posiłków dziennie będzie to 35 przepisów).

2.5.3. Partner musi mieć przynajmniej 18 lat.

2.5.4. Partner nie może być chory na: cukrzycę typu 1, a także nie może być leczony onkologicznie lub z niewydolnościami nerek.

2.6 Książka elektroniczna (wysyłka na maila) przepisy z niskim IG cz. 2 (dokładnie ta sama co jest w moim sklepie pod linkiem: https://arturtopolski.pl/przepisy-z-niskim-ig-cz-2/).

2.6.1. Ebook wysyłany jest na maila w formie pdf.

2.7. Druga dieta dla Ciebie w cenie.

2.7.1 Plan żywieniowy – 28 lub 35 przepisów w zależności czy wybierze się 4 czy 5 posiłków dziennie.

2.7.2 Klient po kolejne diety zgłasza się sam poprzez kliknięcie linku w mailu, który zostanie przesłany wraz z pierwszą dietą.

2.8 Korekty/zmiany przepisów (do 7 zmian w cenie).

2.8.1 Liczy się suma zmian przez cały okres prowadzenia czyli pierwszej oraz drugiej diety.

3. Pakiet pełny (cena 109 zł) – składa się z następujących dodatków:

3.1 gwarancję najniższej ceny lub zwrot różnicy między ceną diety, a tańszą Dietą o tym samym zakresie dostępną w obrocie prawnym.

3.1.1 Jeśli Klient znajdzie tańszy pakiet Diet o tym samym zakresie dostępny w obrocie prawnym na rynku konkurencyjnym to otrzyma zwrot nadpłaty (różnicy w cenie). W tym celu należy przesłać wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@arturtopolski.pl, wskazując tańszą dostępną Dietę o tym samym zakresie.

3.2 Kontakt z dietetykiem klinicznym przez 120 dni.

3.2.1. W ramach tego dodatku można skorzystać z konsultacji z dietetykiem.

3.2.2. Można skorzystać z usługi kontakt z dietetykiem tylko w pierwszych 120 dniach od otrzymania Diety.

3.2.3. Konsultacja odbywa się za pomocą korespondencji mailowej.

3.2.4 Aby skorzystać z kontaktu należy wysłać do nas wiadomość poprzez link, który umieszczony jest w mailu – w tym, którym klient otrzymał pierwszą dietę.

3.3 Przepisy na domowe słodycze (przepisy na domowe słodycze, które możesz jeść na diecie).

3.3.1. Poradnik z przepisami na domowe słodycze (ebook) jest wysyłany na maila w formie pdf.

3.4 Przepisy na domowe koktajle odżywiające organizm (wzmacniają włosy oraz paznokcie) w czasie odchudzania (ebook – wysyłka na maila).

3.4.1. Wszystkie materiały (ebooki) wysyłane są na maila w formie pdf.

3.5 Jednorazowa dieta dla partnera.

3.5.1. Dieta dla partnera jest jednorazowa w obrębie jednego zakupu diety w tym pakiecie.

3.5.2. Partner otrzyma dietę – 28 lub 35 przepisów w zależności czy wybierze się 4 czy 5 posiłków dziennie (dla 4 posiłków dziennie będzie to 28 przepisów, a dla 5 posiłków dziennie będzie to 35 przepisów).

3.5.3. Partner musi mieć przynajmniej 18 lat.

3.5.4. Partner nie może być chory na: cukrzycę typu 1, a także nie może być leczony onkologicznie lub z niewydolnościami nerek.

3.6 Książka elektroniczna (wysyłka na maila) przepisy z niskim IG cz. 2 (dokładnie ta sama co jest w moim sklepie pod linkiem: https://arturtopolski.pl/przepisy-z-niskim-ig-cz-2/).

3.6.1. Ebook wysyłany jest na maila w formie pdf.

3.7 Trzy kolejne diety do stosowania przez Ciebie w cenie.

3.7.1 Klient otrzyma dodatkowo 3 diety – każdy po 28 lub 35 przepisów w zależności czy wybierze się 4 czy 5 posiłków dziennie.

3.7.2 Klient po kolejne diety zgłasza się sam poprzez kliknięcie linku w mailu, który zostanie przesłany wraz z pierwszą dietą.

3.8 Dieta stabilizująca – dieta, którą zastosujesz w momencie dojścia do prawidłowej wagi.

3.8.1 Klient otrzyma dodatkowo 28 lub 35 przepisów w zależności czy wybierze się 4 czy 5 posiłków dziennie do stosowania na zakończenie stosowania diet w momencie dojścia do prawidłowej wagi.

3.8.2 Klient po dietę stabilizującą zgłasza się sam poprzez kliknięcie linku w mailu, który zostanie przesłany wraz z pierwszą dietą.

3.9 Ponad 100 przepisów, które możesz stosować po zakończeniu diety.

3.9.1. 100 Przepisów jest w formie ebooka, który wysyłany jest na maila w formie pdf.

3.10 Kontakt z Arturem Topolskim przez 120 dni.

3.10.1. W ramach tego dodatku można skorzystać z kontaktu z Arturem Topolskim.

3.10.2. Można skorzystać z usługi kontakt z Arturem Topolskim tylko w pierwszych 120 dniach od otrzymania Diety.

3.10.3. Rozmowa odbywa się za pomocą korespondencji mailowej.

3.10.4 Aby skorzystać z kontaktu z Arturem Topolskim należy wysłać do nas wiadomość poprzez link, który umieszczony jest w mailu – w tym, którym klient otrzymał pierwszą dietę. Link będzie podpisany, jako kontakt z Arturem Topolskim.

3.11 Poradnik o tym, jak poprawić pamięć i koncentrację za pomocą żywności.

3.11.1. Poradnik jest w formie ebooka, który wysyłany jest na maila w formie pdf.

3.12 Dieta zostanie wykonana dla Ciebie poza kolejką.

3.13 Zmiany przepisów w diecie, jeśli jakiś nie będzie Ci smakował (maksymalnie 15 zmian).

3.13.1 Liczy się suma zmian przez cały okres prowadzenia czyli wszystkich diet, które Klient otrzyma w ramach tego pakietu (czyli pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej diety w tym pakiecie).

3.14 Zestaw domowych ćwiczeń, które przyspieszają odchudzanie i modelują sylwetkę.

3.14.1. Poradnik jest w formie ebooka, który wysyłany jest na maila w formie pdf.

IX. Prawo do odstąpienia od Umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą w Serwisie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Powyższe dotyczy także Towarów i Usług Cyfrowych.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może przybrać dowolną treść pod warunkiem, że będzie jednoznacznie wskazywać wolę odstąpienia od Umowy przez Klienta. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza dostępnego na stronie: https://arturtopolski.pl/odstapienie-od-umowy/ lub napisać maila z chęcią odstąpienia od umowy na adres mailowy kontakt@arturtopolski.pl

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne od chwili doręczenia Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. W razie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.

5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient powinien powstrzymać się od korzystania z Usług i udostępniania ich osobom trzecim.

8. Zrzekliśmy się prawa braku odstąpienia od umowy od momentu dostarczenia do Klienta usług bądź produktu cyfrowego. U nas możesz odstąpić do 14-dni od otrzymania usługi lub produktu cyfrowego bez podania przyczyny.

X. Tryb reklamacyjny

1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę zobowiązań wynikających z Umowy (w tym dot. Towarów i Usług Cyfrowych), Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.

2. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie uchybia to zobowiązaniom Usługodawcy związanym z odpowiedzialnością za zgodność Usługi z Umową.

3. Reklamacje co do wszelkich usług świadczonych przez Usługodawcę oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza https://arturtopolski.pl/reklamacje/.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

a) oznaczenie Klienta zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail)

b) wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji,

c) wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy.

5. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie uchybia to zobowiązaniom Usługodawcy związanym z odpowiedzialnością za zgodność Usługi z Umową.

6. Jeżeli Usługodawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust.5, uważa się, że uznał reklamację.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na trwałym nośniku.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. W sytuacji, gdy w następstwie reklamacji złożonej przez konsumenta spór nie został rozwiązany, Usługodawca każdorazowo podejmuje decyzję o zgodzie na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich lub o odmowie udziału w takim postępowaniu i przekazuje ją konsumentowi. Jeśli Usługodawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XII. Ograniczenie dostępu do usług

1. Usługodawca ma prawo do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Usług w przypadku, gdy Klient nie odpowiada na wezwania Usługodawcy do zaniechania wykrytych naruszeń Regulaminu, szczegółowych warunków promocji w wyznaczonym terminie, polegających w szczególności na:

a) wykorzystywaniu Usług do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem, na szkodę Usługodawcy lub osób trzecich,

b) wykorzystywaniu Usług sprzecznie z postanowieniami Regulaminu, szczegółowych warunków promocji,

c) utrudnianiu lub uniemożliwianiu innym Klientom korzystania z Usług, w tym poprzez ingerencję w zawartość oferowanych Usług,

2. Usługodawca zastrzega, iż mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w możliwości dostępu do Usług, spowodowane pracami technicznymi.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju przerwy jako niezależne od niego.

XIII. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

 1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, wojną, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 5 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.
 2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.
 3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich.

XIV. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza jako Administrator danych osobowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://arturtopolski.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies, w ramach których może dochodzić do przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w Politye plików cookie: https://arturtopolski.pl/polityka-plikow-cookie/
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach profilu na portalu społecznościowym, powiązanym z Serwisem Internetowym, można znaleźć w:  https://arturtopolski.pl/polityka-prywatnosci-portale/

XV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 6. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie https://arturtopolski.pl/regulamin-2-2/, pobrać regulamin oraz sporządzić jego wydruk
 7. Zgodnie z prawem przy sprzedaży usług online/produktów cyfrowych online paragon nie jest wysyłany do klienta na adres, natomiast jest dostępny do odbioru w naszej siedzibie po płatności za zamówienie (odbiór nie jest obowiązkowy). Nasza siedziba mieści się w Wieliczce przy ul. Sadowej 9a. Przed chęcią odbioru paragonu proszę o maila na kontakt@arturtopolski.pl w celu ustalenia pory – biuro jest otwarte w różnych godzinach z racji pracy zdalnej (podstawa prawna wyrok sądu III SA/Wa 2043/18).
 8. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia.
 9. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 15 kwietnia 2024 roku.