Klauzule Informacyjne - Artur Topolski

Klauzule Informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla potencjalnych klientów oraz klientów

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Artur Topolski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur Topolski z siedzibą w Wieliczce przy ul. Sadowej 9A, 32-020 Wieliczka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6772411226, REGON: 366016262.

W sprawie wszelkich zapytań, skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem danych lub z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka; adresem e-mail: rodo@arturtopolski.pl lub numerem telefonu: 783 075 310

Kontakt z administratorem danych

Możesz skontaktować się z administratorem danych pod adresem: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, adresem e-mail: kontakt@arturopolski.pl lub numerem telefonu: 783 075 310.

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

 1. podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy, np. przygotowania oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie danych szczególnych kategorii, np. dotyczących zdrowia,
 2. zawarcia i wykonania umowy, np. o konsultację dietetyczną lub sprzedaż e-booka – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie danych szczególnych kategorii, np. dotyczących zdrowia,
 3. realizacji obowiązków prawnych, które nakładają na administratora danych przepisy prawa, np. rozpatrywania reklamacji, realizacji prawa odstąpienia od umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO,
 4. ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO, czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na ochronie jego interesów faktycznych i prawnych.

Okres przechowywania danych osobowych

Jeżeli zawarliśmy umowę Twoje dane będziemy przechowywać przez okres do 6 lat od momentu ustania umowy. Jeżeli umowa nie została zawarta Twoje dane będziemy przechowywać przez okres do 3 lat od przesłania oferty.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, którym administrator danych powierza ich przetwarzanie, w szczególności zewnętrzni eksperci, dostawca usługi hostingu, dostawca systemów informatycznych. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. W zakresie, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu dla zgodności z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Aby zrealizować ww. uprawnienia skontaktuj się z administratorem danych.

Niezależnie od ww. uprawnień masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów przetwarzania. Niepodanie danych może uniemożliwić przedstawienie oferty lub zawarcie umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla klientów – w zakresie publikacji metamorfozy

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Artur Topolski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur Topolski z siedzibą w Wieliczce przy ul. Sadowej 9A, 32-020 Wieliczka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6772411226, REGON: 366016262.

W sprawie wszelkich zapytań, skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem danych lub z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka; adresem e-mail: rodo@arturtopolski.pl lub numerem telefonu: 783 075 310

Kontakt z administratorem danych

Możesz skontaktować się z administratorem danych pod adresem: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, adresem e-mail: kontakt@arturopolski.pl lub numerem telefonu: 783 075 310.

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu promocji działań administratora danych, poprzez opublikowanie przekazanego przez Ciebie zdjęcia na jego stronie internetowej wraz z opisem Twojej metamorfozy, w które mogą znaleźć się informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane przechowujemy do czasu wycofania przez Ciebie zgody, a w każdym przypadku nie dłużej niż przez 5 lat od ich pozyskania.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty, którym administrator danych powierza ich przetwarzanie, w szczególności zewnętrzni eksperci, dostawca usługi hostingu, dostawca systemów informatycznych. Administrator opublikuje Twoje dane osobowe na swojej stronie internetowej www.arturopolski.pl, a także w swoich kanałach w mediach społecznościowych. Powyższe umożliwi dostęp do Twoich danych – w zakresie wizerunku i opisu metamorfozy, bliżej nieokreślonej grupie odbiorców.

W związku z publikacją ww. danych w mediach społecznościowych (Facebook) Twoje dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, na podstawie stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. W zakresie, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu dla zgodności z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Aby zrealizować ww. uprawnienia skontaktuj się z administratorem danych.

Niezależnie od ww. uprawnień masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla nadawców i odbiorców korespondencji e-mail

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Artur Topolski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur Topolski z siedzibą w Wieliczce przy ul. Sadowej 9A, 32-020 Wieliczka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6772411226, REGON: 366016262.

W sprawie wszelkich zapytań, skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem danych lub z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka; adresem e-mail: rodo@arturtopolski.pl lub numerem telefonu: 783 075 310

Kontakt z administratorem danych

Możesz skontaktować się z administratorem danych pod adresem: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, adresem e-mail: kontakt@arturopolski.pl lub numerem telefonu: 783 075 310.

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję, którą skierujesz do nas w formie elektronicznej lub korespondencyjnej, a także w celu prowadzenia z Tobą korespondencji oraz utrzymania kontaktu telefonicznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na zapewnieniu prawidłowej obsługi klienta oraz udzielania odpowiedzi na otrzymywaną korespondencję.

Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie zawartym w skierowanej do nas korespondencji w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na ochronie interesu faktycznego i prawnego.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane przechowujemy przez okres do 6 lat od ostatniego kontaktu.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty, którym administrator danych powierza ich przetwarzanie, w szczególności zewnętrzni eksperci, dostawca usługi hostingu, dostawca systemów informatycznych.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Aby zrealizować ww. uprawnienia skontaktuj się z administratorem danych.

Niezależnie od ww. uprawnień masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla partnerów/kontrahentów

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Artur Topolski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur Topolski z siedzibą w Wieliczce przy ul. Sadowej 9A, 32-020 Wieliczka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6772411226, REGON: 366016262.

W sprawie wszelkich zapytań, skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem danych lub z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka; adresem e-mail: rodo@arturtopolski.pl lub numerem telefonu: 783 075 310

Kontakt z administratorem danych

Możesz skontaktować się z administratorem danych pod adresem: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, adresem e-mail: kontakt@arturopolski.pl lub numerem telefonu: 783 075 310.

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną albo podjęcia na Twoje żądania działań przed zawarciem takiej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest podmiot gospodarczy, który reprezentujesz (np. spółka handlowa) albo podjęcie na żądanie takiego podmiotu działań przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest weryfikacja właściwej reprezentacji podmiotu gospodarczego, z którym zawieramy umowę,
 3. realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających np. z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na ochronie naszego interesu faktycznego i prawnego.

Okres przechowywania danych osobowych

Jeżeli zawarliśmy umowę z Toba lub podmiotem gospodarczym, który reprezentujesz, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres do 6 lat od ustania stosunku umownego. Jeżeli umowa nie została zawarta będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres do 3 lat od ostatniego kontaktu.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty, którym administrator danych powierza ich przetwarzanie, w szczególności zewnętrzni eksperci, dostawca usługi hostingu, dostawca systemów informatycznych.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Aby zrealizować ww. uprawnienia skontaktuj się z administratorem danych.

Niezależnie od ww. uprawnień masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania. Ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydatów do pracy

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Artur Topolski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur Topolski z siedzibą w Wieliczce przy ul. Sadowej 9A, 32-020 Wieliczka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6772411226, REGON: 366016262.

W sprawie wszelkich zapytań, skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem danych lub z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka; adresem e-mail: rodo@arturtopolski.pl lub numerem telefonu: 783 075 310

Kontakt z administratorem danych

Możesz skontaktować się z administratorem danych pod adresem: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, adresem e-mail: kontakt@arturopolski.pl lub numerem telefonu: 783 075 310.

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1-2 Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewynikających z Kodeksu pracy, które zawrzesz w swoim CV lub innych przesłanych dokumentach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 2. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli w oparciu o Twoją odrębną zgodę,
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na ochronie naszego interesu faktycznego i prawnego.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas trwania rekrutacji, a następnie przez 3 miesiące od momentu jej zakończenia, jeżeli nie nawiązaliśmy współpracy. W przypadku podjęcia współpracy, termin przechowywania danych ulega wydłużenie stosownie do okresu wskazanego w odrębnych klauzulach la osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres do 2 lat od momentu udzielenia zgody lub do czasu jej wycofania.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty, którym administrator danych powierza ich przetwarzanie, w szczególności zewnętrzni eksperci, dostawca usługi hostingu, dostawca systemów informatycznych.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Aby zrealizować ww. uprawnienia skontaktuj się z administratorem danych. W zakresie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Niezależnie od ww. uprawnień masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych w zakresie określonym w art. 221 § 1-2 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie takich danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym.

KLAUZULA INFORMACYJNA
prowadzenie działań marketingowych

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Artur Topolski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur Topolski z siedzibą w Wieliczce przy ul. Sadowej 9A, 32-020 Wieliczka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6772411226, REGON: 366016262.

W sprawie wszelkich zapytań, skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem danych lub z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka; adresem e-mail: rodo@arturtopolski.pl lub numerem telefonu: 783 075 310

Kontakt z administratorem danych

Możesz skontaktować się z administratorem danych pod adresem: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, adresem e-mail: kontakt@arturopolski.pl lub numerem telefonu: 783 075 310.

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu wysyłki zamówionego przez Ciebie newsletteru – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody osoby, której dane dotyczą,
 2. w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących działalności administratora, w związku z wcześniejszym skorzystaniem przez Ciebie z usług administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli takowa została wyrażona.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu rozwiązania umowy newsletteru – co możesz uczynić klikając guzik „wypisz” w przesłanej przez nas wiadomości zawierającej newsletter. W zakresie informacji marketingowych Twoje dane przechowujemy do czasu wycofania zgody w tym zakresie lub ustania celu przetwarzania.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty, którym administrator danych powierza ich przetwarzanie, w szczególności zewnętrzni eksperci, dostawca usługi hostingu, dostawca systemów informatycznych.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Aby zrealizować ww. uprawnienia skontaktuj się z administratorem danych. W zakresie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Niezależnie od ww. uprawnień masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.