Polityka prywatności - portale społecznościowe - Artur Topolski

Polityka prywatności – portale społecznościowe

Polityka prywatności mediów społecznościowych

I. WSTĘP

Codziennie dbamy o ochronę danych osobowych, dlatego z zaangażowaniem każdego dnia staramy się dbać o bezpieczeństwo i komfort użytkowników naszych profili prowadzonych za pomocą mediów społecznościowych.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Artur Topolski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur Topolski z siedzibą przy ul. Sadowej 9A, 32-020 Wieliczka (Administrator) postępuje z danymi osobowymi Użytkowników zbieranymi za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

W przypadku przetwarzania Danych osobowych na innych stronach internetowych przez Administratora niż portale społecznościowe zastosowanie ma polityka prywatności tych stron internetowych, każdorazowo dostępna na danej stronie www.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Artur Topolski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur Topolski z siedzibą przy ul. Sadowej 9A, 32-020 Wieliczka. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: kontakt@arturtopolski.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.

III. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

W związku z korzystaniem z portalu społecznościowego Administrator będzie przetwarzał:

 • imię i nazwisko (w tym nazwa profilu) Użytkownika oraz
 • dane, do których uzyskaliśmy dostęp w zależności od jego ustawień prywatności, m.in.: adres e-mail, numer telefonu, inne dane kontaktowe, zainteresowania, deklarowana lokalizacja, komentarze, polubienia, dane demograficzne, wizerunek, zdjęcia, filmy, sieci społecznościowe i powiązania, oraz
 • inne dane osobowe podane przez Użytkownika w swoich komentarzach.

Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy od Ciebie.

Dane osobowe Użytkowników są również przetwarzane w sposób niezależny od nas przez podmiot prowadzący dany serwis społecznościowy. W celu uzyskania informacji na temat zakresu pozyskiwanych danych, zasad i podstaw prawnych ich przetwarzania, a także okresów retencji, należy zapoznać się z właściwą polityką prywatności, z którą możesz się zapoznać tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

IV. W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTAWACH PRZETWARZAMY WSKAZANE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzamy:

a) w celu właściwego zarządzania profilem w tym publikowania informacji o usługach
i produktach na portalach społecznościowych – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

b) w celu udzielania odpowiedzi na pytania lub skargi kierowane do Nas za pośrednictwem portali społecznościowych – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

c) w celu obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających lub związanych z korzystaniem przez Użytkowników z portalu społecznościowego – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

V. DOBROWOLNOŚĆ CZY OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych procesach jest niezbędne do wykonania określonych czynności. Niepodanie danych wskazanych jako niezbędne, może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sytuacji nawiązania z Nami kontaktu. 

VI. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.

a) zarządzania profilem – do zakończenia celu ich przetwarzania (usunięcia profilu),

b) udzielenia odpowiedzi – przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania i/lub przez okres wykorzystania tych danych do marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie lub wniosku o usunięcie tych danych,

c) statystyki – przez okres nie dłuższy niż 3 lata, aby porównywać i obserwować rozwój Naszego profilu,

d) obrona lub dochodzenie roszczeń – jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, to będziemy przechowywać dane dłużej, zależnie od rodzaju roszczenia, czasu jego przedawnienia oraz ewentualnego postępowania z niego wynikającego.

VII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszego serwisu z wyjątkiem sytuacji:

 • w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. operatorzy telekomunikacyjni,
 • w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza struktur Administratora, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

– dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;

– wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

– ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa,

 • lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie,
 • lub w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów. W tej sytuacji możemy w określonych przypadkach, w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym Imieniu.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych. Jednakże ze względu na niezależny od Nas udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych właściciela danego portalu społecznościowego, Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), dlatego tak ważne jest abyś dokładnie zapoznał się z polityką prywatności danego portalu społecznościowego.

VIII. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ TOBIE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo:

 • żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);
 • do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;
 • do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;
 • do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz,
  iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Swoje prawo możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat realizacji Twoich praw znajdziesz w naszej https://arturtopolski.pl/polityka-prywatnosci/

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie są podejmowane w oparciu o nie decyzje ani też nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Naszych użytkowników.