Polityka prywatności i plików cookies - Artur Topolski

Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności

I. WSTĘP

Drogi Użytkowniku, niezwykle istotne jest dla nas zapewnienie Ci, usług na najwyższym poziomie, ale nie mniej ważna jest dbałość o Twoje dane osobowe, jakie nam przekazujesz, korzystając z naszej strony internetowej www.arturtopolski.pl (dalej zwanej „Stroną” lub „Serwisem”). Dlatego też przygotowaliśmy dla Ciebie niniejszą Politykę Prywatności (dalej zwaną: „Polityką”), w której znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.

Przede wszystkim, z Polityki dowiesz się, jakie dane przetwarzamy, na jakiej podstawie, w jakim celu, ale także jak się z Nami skontaktować i skorzystać z przysługujących Ci praw. Polityka ma również na celu zagwarantować Ci, że przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”).

II. INFORMACJE OGÓLNE

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, numer IP lub inne czynniki określające tożsamość osoby fizycznej. Innymi słowy, każde informacje o Tobie, na podstawie których można Cię zidentyfikować, stanowią Twoje dane osobowe.

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Jest to każda operacja wykonywana na danych osobowych, m. in. pozyskiwanie, przekazywanie, modyfikowanie, przechowywanie, usuwanie. Oznacza to, że wszystko, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, jest ich przetwarzaniem.

Kiedy Polityka ma zastosowanie?

Polityka ma zastosowanie zawsze, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach korzystania przez Ciebie z Serwisu, np. w zakresie dokonywanych zakupów lub w ramach wykorzystywanych plików cookies. Szczegółowe informacje na temat celów i podstaw przetwarzania przez Nas Twoich danych znajdziesz w części V Polityki.

III. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA POLITYKI

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania z Serwisu jest Artur Topolski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur Topolski z siedzibą w Wieliczce przy ul. Sadowej 9A, 32-020 Wieliczka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6772411226, REGON: 366016262. Możesz skontaktować się z administratorem danych pod adresem: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, adresem e-mail: kontakt@arturopolski.pl lub numerem telefonu: 783 075 310.

Polityka określa jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach, na jakich podstawach prawnych, jakie przysługują Ci prawa w związku przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz jak je realizować, jakim podmiotom mogą być przekazywane Twoje dane, a także jak je zabezpieczamy. Twoje dane osobowe pozyskujemy, gdy:

 • kontaktujesz się z nami korzystając z podanych w Serwisie danych kontaktowych;
 • dokonujesz zakupów za pośrednictwem Serwisu;
 • subskrybujesz nasz newsletter;
 • korzystając z Serwisu akceptujesz stosowane na nim pliki cookies.

Pamiętaj, że klikając w linki dostępne w Serwisie możesz zostać przekierowany na strony internetowe zarządzane przez innych Administratorów, np. do portalu społecznościowego. W takich przypadkach niniejsza Polityka nie obowiązuje – zastosowanie będzie miała Polityka Prywatności funkcjonująca w ramach danej strony internetowej.

IV. ZAKRES PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych zależy od tego, jaką czynność w ramach korzystania z naszego serwisu wykonujesz. Dlatego też poniżej zawieramy wszystkie dane osobowe, jakie możemy przetwarzać, abyś mógł być w pełni świadomy ich zakresu.

Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem środków wskazanych w Serwisie, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • inne dane przekazane w ramach kontaktu.

Gdy dokonujesz zakupów w Serwisie, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres (w przypadku wystawiania faktury VAT),
 • adres,
 • wiek,
 • waga,
 • wzrost,
 • preferencje żywieniowe;
 • informacje na temat chorób i alergii;
 • informacje na temat płatności (numer konta bankowego, forma płatności).

Gdy subskrybujesz Nasz newsletter, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • adres e-mail.

Nasz Serwis korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w https://arturtopolski.pl/polityka-plikow-cookie/

Informujemy również, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia danego roszczenia. Zakres danych przetwarzanych w tym celu jest zależny od poszczególnych roszczeń, jednakże nie wykracza poza dane wskazane w niniejszej części Polityki.

V. CELE, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach. Abyś mógł być w pełni świadomy, co dzieje się z danymi osobowymi, które nam przekazujesz, chcemy określić w jakich celach, na jakich podstawach prawnych oraz jak długo je przetwarzamy.

Informujemy również, że Twoje dane w poniższych celach mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały profilowaniu.

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

a) w celu zawarcia umowy w ramach zaakceptowanego regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy) – dane przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez okres świadczenia usługi;

b) w celu kontaktowania się z Tobą, gdy używasz środków komunikacji dostępnych w ramach Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest skuteczna komunikacja z Klientami) – dane przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez okres prowadzenia komunikacji;

c) w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych w ramach serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu, którym jest poprawianie jakości świadczonych usług i ułatwianie korzystania z nich) – dane przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez okres świadczenia usługi;

d) w celu wysyłania na wskazany adres e-mail zasubskrybowanego newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych);

e) w celu realizacji obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych oraz dotyczących rachunkowości takich jak wystawianie faktur VAT bądź przechowywanie dokumentów księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o rachunkowości) – dane przetwarzanie w tym celu w zakresie faktur VAT będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a w zakresie dokumentacji rachunkowej przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym ją zatwierdzono, zgodnie z ustawą o rachunkowości;

f) w celu prawidłowego zarządzania Serwisem poprzez stosowanie plików Cookies, umożliwiającymi zidentyfikowanie używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej, a także dostosowanie zawartości Serwisu do Twoich potrzeb na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dbanie o właściwe działanie Serwisu w sposób maksymalizujący satysfakcję Klienta) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych), zależnie od rodzaju plików Cookies – szczegółowe informacje na temat plików Cookies znajdziesz w https://arturtopolski.pl/polityka-plikow-cookie/

g) w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z działalności prowadzonej w ramach Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia swoich praw a także wykazywanie wywiązanie się z obowiązków na nim ciążących) – dane przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez okres do 6 lat po ustaniu pierwotnego celu ich przetwarzania, który to okres wynika z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących terminów przedawnienia roszczeń.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH REALIZACJA

Podmiotowi danych, którym jesteś Ty, przysługują z tytułu ich przetwarzania następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych – możesz w każdej chwili skontaktować się z Nami w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, wglądu do tych danych, weryfikacji zakresu danych, jakie przetwarzamy, a także uzyskania ich kopii;

b) prawo do sprostowania danych osobowych – jako Administrator nieustannie dbamy o zachowanie poprawności Twoich danych osobowych znajdujących się w naszych zasobach, jednakże jeżeli stwierdzisz, że posiadamy dane osobowe, które są niepoprawne bądź nieaktualne, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w celu doprowadzenia tych danych do stanu zgodności z rzeczywistością;

c) prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – możesz w każdej chwili zgłosić się do Nas z żądaniem usunięcia Twoich danych osobowych jeśli nie będą one już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami, Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie danych bez Twojej zgody tylko w zakresie ich przechowywania) – prawo to przysługuje Ci, jeśli: zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, co pozwala Ci żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane osobowe nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia Twoich praw; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, do czasu ustalenia, czy nasz prawnie uzasadniony interes ma charakter nadrzędny wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – możesz żądać od nas uzyskania swoich danych w formacie możliwym do odczytu maszynowego lub przeniesienia Twoich danych na rzecz innego Administratora, jeżeli dane te są przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) bądź art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie i realizacja umowy);

f) prawo do wycofania zgody – w każdej chwili możesz wycofać zgodę udzieloną Nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych bez skutków dla przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

g) prawo do złożenia skargi do Organu Nadzorczego – jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do polskiego Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych uodo.gov.pl).

Ponadto przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który możesz zgłosić ze względu na swoją szczególną sytuację po zgłoszeniu którego będziemy zobligowani do wykazania nadrzędności Naszego prawnie uzasadnionego interesu w stosunku do Twojego interesu bądź praw lub wolności, w przeciwnym wypadku będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego jest bezwzględnie skuteczny bez konieczności podania uzasadnienia.

Wszystkie powyższe prawa z wyłączeniem prawa do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych możesz realizować wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontakt@arturtopolski.pl wiadomość pocztą tradycyjną na nasz adres siedziby lub wykorzystując jedną z form kontaktu dostępną w naszym Serwisie.

VII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom świadczącym usługi niezbędne do zawarcia lub wykonania przez nich umowy, w której jesteś stroną albo w celu wsparcia/usprawnienia działania Serwisu.

Możemy udostępniać też dane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, z którymi np. współpracujemy w ramach promocji naszych produktów.

Możemy również udostępniać dane podmiotom świadczącym usługi płatnicze w ramach zakupów dokonywanych w Serwisie.

W tych przypadkach, podmioty, którym udostępnione zostaną Twoje dane osobowe, mogą stać się odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych.

Ponadto, możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

W trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa Twoich danych podjęliśmy szereg kroków w tym zakresie:

 1. wykonujemy czynności zabezpieczające dane przed utratą, w szczególności poprzez system kopii zapasowych,
 2. wprowadziliśmy mechanizm szyfrowania danych od momentu ich wprowadzenia do Serwisu,
 3. wprowadziliśmy mechanizm monitorowania sieci,

IX. SKARGI, WĄTPLIWOŚCI, PYTANIA

Wszelkie skargi pytania lub wątpliwości możesz kierować za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając wiadomość na nasz adres: ul. Sadowa 9A, 32-020 Wieliczka, a także za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@arturtopolski.pl. Gwarantujemy szybką i merytorycznie adekwatną odpowiedź na wszystkie wiadomości.

W powyższym celu naturalnie możesz również wykorzystać wszelkie formy kontaktu dostępne w ramach Serwisu.  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, więc w trosce o Twoją nieustanną świadomość wszelkich zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych w ramach Serwisu, niezwłocznie poinformujemy Cię o wszelkich modyfikacjach tego dokumentu. Jednocześnie informujemy, że wszystkie wersje Polityki będą przechowywane w Naszych zasobach z możliwością zapoznania się z nimi przez Ciebie w dowolnym momencie.

Jesteśmy Ci również niezmiernie wdzięczni za zapoznanie się w pełni z Polityką i liczymy, że pozwoliła Ci ona na całkowite zrozumienie procesów, jakim podlegają przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

PREAMBUŁA

Niniejsza Polityka plików cookie stanowi uzupełnienie Polityki prywatności w zakresie wykorzystywania tych plików oraz innych technologii, które je stosują. 

Odwiedzając witrynę www.arturtopolski.pl prosimy Ciebie, Użytkowniku, o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie lub ustawienie osobistych preferencji ich akceptacji. Masz prawo do zmiany swoich ustawień, czego możesz dokonać w przygotowanym przez nas formularzu https://arturtopolski.pl/zarzadzaj-cookies/

I. INFORMACJE OGÓLNE O PLIKACH COOKIE

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. Są to w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Plik cookie posiada unikalny identyfikator przypisany do Twojego urządzenia, z którego korzystasz przeglądając naszą witrynę internetową. Identyfikator ten umożliwia zapamiętywanie wykonanych przez Ciebie działań, takich jak np. ustawienia preferencji (język, rozmiar czcionki oraz inne preferencje dotyczące wyświetlania strony internetowej). Dzięki temu nie ma koniczności dopasowywania ustawień za każdym razem, gdy ponownie korzystasz z naszej strony internetowej.

Czy pliki cookie są szkodliwe dla urządzenia użytkownika?

Cookie nie są szkodliwe dla użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Czy strona, które instaluje pliki cookie ma dostęp do innych informacji zapisanych na urządzeniu użytkownika?

Nie, posiadamy wyłącznie dostęp do informacji zapisanych w danych plikach cookie, które zostały przez nas utworzone na Twoim urządzeniu. Tym samym, nie mamy dostępu do innych zapisanych informacji, jak również administratorzy innych stron www nie mają dostępu do informacji zapisanych w naszych plikach cookie.

Czy muszę wyrazić zgodę na stosowanie plików cookie?

Nie, zgoda jest całkowicie dobrowolna i nie masz obowiązku jej wyrażać. Jednak, w sytuacji gdy ją wyrazisz, w każdej chwili masz prawo do zmiany zdania poprzez zmianę poniższych ustawień.

Jednakże pamiętaj, że niektóre stosowane przez nas pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i nie będziesz miał możliwości ich wyłączenia w ustawieniach preferencji. Stosowanie tych plików cookie wynika z naszego uzasadnionego interesu w zakresie prawidłowego zarządzania stroną www.

Czy mogę wyłączyć stosowanie plików cookie?

Tak, każdy użytkownik może samodzielnie wyłączyć stosowanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Jednakże należy pamiętać, że wyłączenie obsługi cookie w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony internetowej.

Czy pliki cookie służą do przetwarzania danych osobowych?

Tak, niektóre pliki cookie zbierają dane o użytkownikach strony. W takim przypadku, a Administratorem tych danych osobowych jest Artur Topolski z siedzibą w Wieliczce przy ul. Sadowej 9A, 32-020 Wieliczka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6772411226, REGON: 366016262.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz przysługujących prawach znajdziesz w naszej https://arturtopolski.pl/polityka-prywatnosci/.

II. JAKIE PLIKI COOKIE SĄ STOSOWANE

Pliki cookie, jakie stosujemy na naszej stronie www, możemy podzielić na:

 • niezbędne (funkcjonalne) – są to pliki, które odpowiadają za prawidłowe działanie naszej strony www; ich celem jest umożliwienie korzystania ze świadczonych przez nas usług np. zapamiętywanie preferencji wyboru stosowania plików cookie, uwierzytelnienia logowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Pliki te mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika. Plików tych nie możesz wyłączyć w ramach ustawień preferencji, lecz możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. Jednak to działanie może spowodować, że niektóre elementy strony internetowej nie będą dostępne;
 • statystyczne – są to pliki, które wykorzystujemy w celu zbierania informacji o korzystaniu z naszej strony, np. ilość wizyt, czas spędzania, czas przeglądanych treści czy źródeł dostępu. Pliki te pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób korzystacie z naszej strony internetowej, co pomaga w lepszym dopasowaniu strony i wyświetlanych treści. Pliki te nie zawierają danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje nie przypisane do użytkownika. Plikami tymi można zarządzać w ustawieniach preferencji plików cookie. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziemy wiedzieć, kiedy, jak często, jak długo oraz z jakich źródeł dostępu odwiedzasz naszą stronę internetową;
 • marketingowe – są to pliki, które umożliwiają dostarczenie użytkownikowi spersonalizowanych treści reklamowych (na podstawie zebranych informacji dopasowanych do preferencji i zainteresowań użytkownika).  Niewyrażenie zgody na te pliki cookie nie uniemożliwia korzystania z naszego serwisu internetowego.

One Signal

Marketing/śledzenie

Używanie

Używamy One Signal dla powiadomienia push. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis czy wiadomosć została odrzucona

Wistia

Statystyki, Marketing/śledzenie

Używanie

Używamy Wistia dla wyświetlanie filmów. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Wistia Privacy Statement.

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis czy użytkownik zobaczył osadzoną treść

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis działań wykonanych na stronie

Elementor

Statystyki (anonimowe)

Używanie

Używamy Elementor dla tworzenie treści. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Statystyki (anonimowe)

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis działań wykonanych na stronie

Roundcube

Funkcjonalne

Używanie

Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zachowywanie unikalnego ID sesji

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja

WPForms

Preferencje

Używanie

Używamy WPForms dla formularze. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Preferencje

Nazwa
Wygaśnięcie
11 lat
Funkcja
Zachowanie unikalnego ID użytkownika

Google Analytics

Statystyki

Używanie

Używamy Google Analytics dla statystyki strony internetowej. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron

Smartlook

Cel w toku sprawdzania

Używanie

Używamy Smartlook dla obserwowane obszary (heat maps) i zrzuty ekranu. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Smartlook Privacy Statement.

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja

BuddyPress

Funkcjonalne, Preferencje

Używanie

Używamy BuddyPress dla zarządzanie treścią. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
14 lat
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
14 lat
Funkcja

Preferencje

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zachowywanie unikalnego ID sesji

Google Adsense

Marketing/śledzenie

Używanie

Używamy Google Adsense dla wyświetlanie reklam. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Adsense Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis i śledzenie konwersji
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania

Easy Digital Downloads

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Easy Digital Downloads dla zarządzanie sklepem internetowym. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
30 minut
Funkcja
Zachowywanie zawartości koszyka

Google Fonts

Marketing/śledzenie

Używanie

Używamy Google Fonts dla wyświetlanie czcionek. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Fonts Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
nic
Funkcja
żądanie adresu IP użytkownika

PayPal

Funkcjonalne

Używanie

Używamy PayPal dla realizacja płatności. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj PayPal Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
3 lata
Funkcja
Dostarczanie zapobiegania oszustwom
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Dostarczanie zapobiegania oszustwom
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Dostarczanie zapobiegania oszustwom
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis danych konta

Różne

Cel w toku sprawdzania

Używanie

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
loglevel
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
page_77afa5f0_hash_facebook-share
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
undefined
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
codemirrorTheme
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
page_0ffb80a6_hash_facebook-share
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
os_pageViews
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_fbp
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_gcl_aw
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_fbc
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
tt_sessionId
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
tt_appInfo
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
tinymce-url-history
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
explat-experiment--woocommerce_products_task_layout_card_v3
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
tablesorter-savesort
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
WP_PREFERENCES_USER_3
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
explat-experiment--woocommerce_products_task_layout_stacked_v3
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cmplz_consenttype
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
wc_cart_hash_090958529247cfbae3fa35d298ade3cc
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
__fb_chat_plugin
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
storeApiNonce
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
zapier.visitor_id
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
tusSupport
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
tt_pageId
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
tt_pixel_session_index
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_ga_2LJJQH3RKS
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_ga_YB76CKHZZC
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_tt_enable_cookie
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_ttp
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
pys_start_session
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
tk_ai
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
woocommerce_items_in_cart
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
woocommerce_cart_hash
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_ga_YXG7N0BB9Z
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
last_pysTrafficSource
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
pys_first_visit
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
pysTrafficSource
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
pys_landing_page
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cookielawinfo-checkbox-necessary
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
last_pys_landing_page
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cookielawinfo-checkbox-functional
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cookielawinfo-checkbox-performance
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cookielawinfo-checkbox-analytics
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cookielawinfo-checkbox-advertisement
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cookielawinfo-checkbox-others
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
pys_session_limit
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cmplz_policy_id
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_consented_services
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_marketing
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_statistics
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_preferences
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_functional
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_banner-status
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_saved_services
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_id
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
__ls_uid
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
__ls_sid
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
__ls_exp
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cmplz_saved_categories
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_user_data
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
_RCF_pageviews
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_RCF_returns
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
hurryt_headline_moved_notice_dismissed
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
googlesitekit_1.90.1_modules::analytics::report::b46c7510a29e4fa790507af4abbc8e74
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
googlesitekit_1.90.1_modules::analytics::report::af6b1a1e929cb0b2daeceb4f73b11965
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
googlesitekit_1.90.1_modules::analytics::report::633a0e7a1c80fab5297788e8a04e05ee
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
googlesitekit_1.90.1_modules::search-console::searchanalytics::171553b25c12b547a7a72961eac0767f
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
googlesitekit_1.90.1_modules::search-console::searchanalytics::7aef33f722231d65ffd48e7c45ac32e5
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_ga_7QHPT6BGGP
Wygaśnięcie
Funkcja

III. JAKIE DANE ZBIERAMY

W założeniu staramy się ograniczać zakres i rodzaj zbieranych danych do niezbędnego minimum lub tak przechowywać informacje, aby nie były one dopasowane do konkretnego użytkownika. Jednakże, niektóre ze zbieranych danych w połączeniu z innymi danymi osobowymi przetwarzanymi w związku ze świadczonymi usługami, mogą stanowić dane osobowe. Wówczas przetwarzanie oparte jest na zasadach ustanowionych w naszej Polityce prywatności.

Zakres danych Rodzaj danych
Dane urządzeniatyp/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowej
Dziennik / zdarzeniaczas korzystania z serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto użytkownika, np. ostatnia wizyta na stronie, długość wizyty na stronie, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, adres odwiedzanej strony (URL), wersja przeglądarki internetowej oraz rodzaj, ustawiony język w przeglądarce, wypełnione formularze,
Dane dotyczące lokalizacjiadres IP, dane o lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania takich jak GPS, punkty dostępu Wi-Fi lub inne czujniki, które mogą dostarczać dane w pobliżu urządzenia (po wyrażeniu zgody na lokalizację)
Inne daneInne dane wynikające z nawiązanej interakcji z użytkownikiem wynikające z korzystania z Serwisu, które możemy przetwarzać, jeśli odwiedzasz lub korzystasz z naszej strony internetowej

IV. W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE I    JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA ICH STOSOWANIA

Pliki cookie wykorzystujemy do:

CelPodstawa prawa
zapewnienia funkcjonowania, bezpieczeństwa i niezawodności serwisu – pliki niezbędne bezpośrednioPliki niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną – prawnie uzasadniony interes Administratora.
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ulepszania strony internetowej (odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika)  Zgoda użytkownika na stosowania plików cookie we wskazanych celach – ustawienia preferencji plików cookie.
analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;  Zgoda użytkownika na stosowania plików cookie we wskazanych celach – ustawienia preferencji plików cookie.

V. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z STOSOWANIEM PLIKÓW COOKIE

W każdej chwili możesz zarządzać swoimi zgodami dotyczącymi stosowania plików cookie zmieniając https://arturtopolski.pl/zarzadzaj-cookies/ lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec stosowania plików cookie oraz skorzystać z innych przysługujących Ci praw. Zrealizujesz to wykorzystując dane kontaktowe wskazane w https://arturtopolski.pl/polityka-prywatnosci/, w której prawa te zostały określone.

Jeżeli w wyniku zmiany ustawień dot. plików cookie, na twoim urządzeniu zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out (który służy wyłącznie do identyfikacji użytkownika – braku zgody), pamiętaj, iż plik cookie – opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuniesz wszystkie cookie lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt- out będziesz musiał dokonać ponownie.

Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych znajdziesz tu:

PrzeglądarkaLink
Microsoft Edge™https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Mozilla Firefox ™https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?re
Chrome™https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
Opera™https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
Safari™https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W razie pytań, uwag lub skarg dotyczących plików cookie, prosimy o kontakt z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w https://arturtopolski.pl/polityka-prywatnosci/