Regulamin promocji - Artur Topolski

Regulamin promocji

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji dla konsumentów „szczęśliwa pora” (dalej „Promocja”, zwana również “szczęśliwą godziną”) jest Artur Topolskim ul. Sadowa 9a 32-020 Wieliczka NIP 6772411226, REGON 366016262 (dalej „Organizator”).
 2. Promocja obowiązuje od 22.04.2021 godzina 9:30 i trwa 58 minut, następnie jest przerwa bez promocji na okres 1 minuty po czym jest wznawiana i tak aż do 30.12.2021.
 3. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych nabywających produkty będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami” a także osób o których mowa w art.. 385(1)- 385 (3) Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Zasady Promocji

 1. W ramach oferty Klient otrzymuje prawo do skorzystania z wszystkich promocji wymienionych w serwisie internetowym pod adresem arturtopolski.pl
 2. Oferta jest ograniczona czasowo: Promocja obowiązuje od 22.04.2021 godzina 9:30 i trwa 58 minut, następnie jest przerwa bez promocji na okres 1 minuty po czym jest wznawiana na 58 minut i tak w koło aż do 30.12.2021.
 3. Oferta ma na celu łączenie ofert promocyjnych obowiązujących w serwisie internetowym pod adresem arturtopolski.pl w celu maksymalizacji korzyści przysługujących Klientowi.
 4. Promocja “szczęśliwy czas” upoważnia każdego klienta dokonującego zakupu w sklepie.
 5. Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w §1 podpunkt 2 Regulaminu, poprzez kliknięcie przycisku “zamów dietę”. Po wykonaniu powyższej czynności, Organizator udostępni, w ramach koszyka zakupowego możliwość nabycia diety na warunkach promocyjnych. Klient będzie miał 20 minut (stanowi to tzw. czas rezerwacji, po opuszczeniu koszyka czas również będzie się odliczał), aby uzupełnić formularz zamawiający w innym wypadku nie będzie mógł skorzystać z promocji w danej szczęśliwej porze (w kolejnej ponownie będzie mógł skorzystać). Klient po wygaśnięciu promocji będzie mógł z niej skorzystać dopiero w kolejnej szczęśliwej porze. Klient aby móc nabyć dietę na warunkach promocyjnych musi, złożone przez siebie zamówienie zakończyć w terminie wskazanym w §1 podpunkt 2 Regulaminu.
 6. W koszyku znajduje się również dodatkowa promocja za szczęśliwy czas składająca się z nielimitowanych konsultacji z dietetykiem klinicznym, a także dodatków takich jak: dieta dla partnera GRATIS, przepisy na domowe koktajle odżywiające organizm w czasie odchudzania, kontakt z psychodietetykiem oraz zestaw domowych ćwiczeń, które przyspieszają odchudzanie i modelują sylwetkę. Aby otrzymać tę promocję należy przejść do koszyka zakupowego w czasie trwania promocji “szczęśliwy czas”, a także należy opłacić zamówienie zgodnie z czasem, który pojawi się w momencie przejścia do wyboru pakietów – wtedy pokaże się indywidualny czas dla tej promocji, czas będzie odliczany przez zegar na stronie – czas promocyjny wynosi: 16 minut i 31 sekund.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z poszczególnych w/w ofert, niewłaściwym zgłoszeniu do promocji, a w szczególności roszczenie o wymianę rabatu na ekwiwalent pieniężny.
 2. Promocja dotyczy diet zamówionych w serwisie internetowym pod adresem arturtopolski.pl i nie obejmuje diet oferowanych lub pozyskanych w inny sposób.
 3. Złożenie zamówienia oraz skorzystanie z oferty na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym regulaminie musi odbyć się w czasie określonym w §1 ust. 2 i zostać potwierdzone opłaconym zamówieniem.
 4. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w serwisie internetowym pod adresem arturtopolski.pl
 5. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 6. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08)).
 7. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora znajdująca się w serwisie internetowym pod adresem arturtopolski.pl
 9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od 22.04.2021 godzina 9:30

Warunki poszczególnych promocji znajdują się tutaj.