Regulamin promocji - Artur Topolski

Regulamin promocji

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji dla konsumentów „25 000 wyświetleń” (dalej „Promocja”) jest Artur Topolskim ul. Sadowa 9a 32-020 Wieliczka NIP 6772411226, REGON 366016262 (dalej „Organizator”).
 2. Promocja obowiązuje od godziny 19:20 dnia 26.09.2020 roku do dnia 31.03.2021 roku.
 3. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych nabywających produkty będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami” a także osób o których mowa w art.. 385(1)- 385 (3) Kodeksu Cywilnego.
 4. Dodatkowo promocja “szczęśliwy czas” dostępna jest codziennie do dnia 31.03.2021 roku

§ 2 Zasady Promocji

 1. W ramach oferty Klient otrzymuje prawo do skorzystania z wszystkich promocji wymienionych w serwisie internetowym pod adresem arturtopolski.pl
 2. Oferta jest ograniczona – 25 000 wyświetleń każdego dnia.
 3. Oferta ma na celu łączenie ofert promocyjnych obowiązujących w serwisie internetowym pod adresem arturtopolski.pl w celu maksymalizacji korzyści przysługujących Klientowi.
 4. Promocja “szczęśliwy czas” upoważnia każdego klienta dokonującego zakupu w sklepie do otrzymania darmowych przepisów na koktajle.
 5. Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 1 tiret 2 Regulaminu, poprzez kliknięcie przycisku “zamów dietę”. Po wykonaniu powyższej czynności, Organizator udostępni, w ramach koszyka zakupowego możliwość nabycia diety na warunkach promocyjnych. Nabycie diety na warunkach promocyjnych  możliwe będzie tylko przez okres 18 minut 32 sekundy. Jeśli klient nie wykona zamówienia w tym czasie lub wyjdzie ze strony i wróci po tym czasie – zostanie przeniesiony do panelu zakupowego diety bez pakietu promocji i rabatu. Klient aby móc nabyć dietę na warunkach promocyjnych musi, złożone przez siebie zamówienie zakończyć w terminie wskazanym w § 1 tiret 2 Regulaminu oraz po przejściu do panelu składającego zamówienie musi wypełnić dane w ciągu 12 minut 32 sekund.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z poszczególnych w/w ofert, niewłaściwym zgłoszeniu do promocji, a w szczególności roszczenie o wymianę rabatu na ekwiwalent pieniężny.
 2. Promocja dotyczy diet zamówionych w serwisie internetowym pod adresem arturtopolski.pl i nie obejmuje diet oferowanych lub pozyskanych w inny sposób.
 3. Złożenie zamówienia oraz skorzystanie z oferty na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym regulaminie musi odbyć się w czasie określonym w §1 ust. 2 i zostać potwierdzone opłaconym zamówieniem.
 4. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w serwisie internetowym pod adresem arturtopolski.pl
 5. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 6. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08)).
 7. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora znajdująca się w serwisie internetowym pod adresem arturtopolski.pl
 9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od godziny 19:20 dnia 26.09.2020 roku

Warunki poszczególnych promocji znajdują się tutaj.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!